Bild på två tecknade magnoliablommor

VÄLKOMMEN!

Bild på psykolog sofie hammer

Jag är legitimerad psykolog, specia­liserad inom hälso­psy­ko­logi och ACT, Acceptance and Commit­ment Therapy. Mitt arbetssätt är ACT och KBT med fokus på bete­ende­psykologi för förändring och utveck­ling. Med min breda bak­grund har jag lätt för att sätta mig in i olika situa­tioner och sam­man­­hang. Det brukar sägas om mig att jag är struktu­rerad, lyhörd, lekfull och flexibel. Jag tar emot på Lunds psyko­log­mottagning i Lunda­gård eller digitalt via telefon eller video. Arbets­språk svenska, danska/norska, engelska.

Samtal

Du är varmt välkommen när du känner dig stressad, orolig, ned­stämd eller vill ha hjälp med rela­tioner. Jag erbjuder stöd­samtal, kris­sam­tal, kortare och läng­re be­hand­lingar. På mottagningen har vi stor vana att arbeta med mäns hälsa. Jag arbetar också gärna med speci­fika frågor som hälso­ångest, sociala svårigheter, kronisk sjukdom samt före­byggan­de av/arbetsåter­gång efter sjuk­skrivning. Jag arbe­tar med hel­heten kring hur dag­li­ga aktivi­teter och ruti­ner påverkar måen­de för att underlätta arbetet med fö­ränd­ring och utveckling.

Bild på en kätting
Bild på ett solrosfält

Handledning

Med hjälp av handledning kan du utveckla dig själv, dina grup­per och din orga­ni­sation. Är du chef erbju­der jag hand­ledning med fokus på helhet, både dig och dina arbets­uppgifter, dina medar­betare och dina resultat. Vi arbetar med ledarskap som ut­går från dig och dina behov. Hand­­ledning är en struktu­rerad och regel­bunden akti­vitet, an­tingen på Sandgatan i Lund eller digitalt via tele­fon eller video. Jag erbjuder hög flexibilitet och till­gäng­lighet och tar också emot för en­staka konsul­tationer.
Bild på en bok och en svart silhuett av en man

Hoppa tio centimeter – i taget

Som ett redskap att arbeta med föränd­ring har jag skri­vit en ar­bets­bok som är lät­till­gänglig både för att den är skriven så att den är lätt att läsa och för att den inne­håller uppgifter som du kan göra varje dag på ett en­kelt sätt. Den ingår som en del i en kontakt hos mig.
Om du vill göra ett föränd­rings­arbete på egen hand kan du an­ting­en köpa den direkt av mig eller köpa den hos t ex inter­net­bokhand­lare. Den finns också att lå­na på bib­liotek.

Välkommen att kontakta mig

Välkommen att boka tid