Bild på tecknade magnoliaknoppar

SAMTAL

Samtal, behandling, psykoterapi

Tillsammans lägger vi upp arbetet utifrån dina önske­mål. Exempelvis en kortare kontakt för kris eller stöd. Eller en läng­re bearbetande kontakt. Mellan besöken arbetar du med upp­­gifter. Jag lägger vikt vid helhet med rutiner och aktiviteter. Vi ut­värderar re­gelbundet för att stämma av att vi arbetar på det bästa sättet för dig. Det är viktigt för mig att du känner dig trygg med vår relation som är basen för vårt arbete. Mitt arbetssätt är KBT, ACT, com­passion och relationellt fokus.
Bild på en kätting

Stress, oro, nedstämdhet och relationer

När du står inför situationer och händelser som du vill ha hjälp att hantera, t ex kriser eller vägval. När du vill arbeta med dina rela­tioner och han­tering av känslor. Med vän­skap, föräldraskap, barn­skap, sys­kon­skap. Om du är led­sen och nedstämd eller stressad och ut­mattad. Om du är oro­lig och har ångest och har svårt att förstå och hantera det.

Om du har svårt att äta, sova, ha balans i rörelse, aktivitet och vila. Om du vill ha stöd under en pe­riod eller en längre tid. Andra frågor kan vara hälsoångest, sociala svå­righeter, somatisk sjukdom, kro­nisk sjuk­dom, före­byggan­de av/arbets­åter­gång efter sjukskriv­ning. Vid behov hänvisar jag vidare för medicinsk eller psykiatrisk bedömning.

Bild på två tecknade magnoliablommor

Ungdomar och vuxna, individuellt eller flera

Jag tar emot vuxna, par, familjer och ungdomar från 14, 15 års ålder. Första mötet med ung­domen ofta ge­men­­samt med vård­nadsha­vare. Jag er­bjuder föräldra­stöd för familjer med yngre barn. På svenska, danska/norska, engelska.

Hur många gånger vi ses

Antalet samtalstillfällen brukar variera mellan två och sju gån­ger, eller flera i en längre kon­takt. Tid erbjuds vanligen in­om en vecka. Tid kan bokas i kalender eller vid be­söken. Tä­ta kontakter plane­ras gemen­samt.

Var vi träffas

Förutom besök på Lunds psyko­log­mot­tag­ning arbetar jag också via video eller telefon och tar emot klienter från hela Sverige. Efter öve­renskommel­se hem­besök eller utom­hus. Alterna­tiven går utmärkt att kombinera.

Välkommen att boka tid!

Lediga tider och prisuppgifter finns i tidsbokningen.

För företag och andra organisationer:
vänligen kontakta mig för upplägg och offert.

Välkommen att kontakta mig

Välkommen att boka tid