Bild på tecknade magnoliaknoppar

MIN BOK

Hoppa tio centimeter – i taget

En arbetsbok för förändring med praktisk psykologi. När du vill förebygga eller arbe­ta med stress, oro, ned­stämd­het och rela­tioner. När du vill göra en föränd­ring för att förbättra en si­tuation, reaktioner eller en relation du inte är riktigt nöjd med. När du arbetar med upp­gif­terna får du syn på mönster som fungerar bättre eller sämre och kan göra något åt det. Den är lätt att läsa och innehåller enkla, vardagsnära uppgif­ter som också är utmanan­de. Upp­gifter du kan göra varje dag om du vill.
Bild på en bok
Bild på en hoppande silhuett av en man

Ur innehållet

Reflektera och fokusera på sig själv

Hantera och förhålla sig till tankar

Tydliggöra behov och beslut

Träna på avslappning och med­veten närvaro
Hantera känslor och reak­tioner
Träna på perspektiv och att han­tera oro
Skapa tydliga rutiner för väl­mående
Bild på två tecknade magnoliablommor

Köpa boken

Fråga gärna efter boken på ditt när­maste biblio­tek eller hos din lokala bok­hand­lare! Du hittar den också hos inter­net­bokhandlare, exempelvis:

Du kan även köpa boken direkt av mig genom att sätta in 149 kronor per bok plus 50 kronor för frakt på bankgiro 5318-2366. Kom ihåg att skriva namn och adress samt text om du vill ha den signerad.

Artiklar & recensioner

Tidningen Hälsa, nr 3, 2023

Muntlig feedback 7 maj 2022: ”Jag förstår precis vad du me­nar på ett så enkelt sätt att jag inte måste fundera på vad det står utan kan börja direkt med upp­gifterna som är peda­go­giska och viktiga.”

Sydsvenskan, 21 april 2022

I BTJ-häftet nr 10, 2022 recen­seras Hoppa tio centimeter av lektör Helena Kubicek Boye. Sista me­ningen är: ”Författaren presen­terar ett urval beteende­föränd­ringar på ett såpass enkelt sätt att det är svårt att inte börja re­flek­tera och vilja prova.”

Samarbeten & presentationer

Föredrag på Stadsbiblio­teket, Lund
Föredrag för Nätverks­psy­ko­logerna, digitalt

Föredrag på Larssons bok­handel/Aka­demibok­han­deln, Halmstad

Fråga psykologen – på Larssons bokhandel/Aka­demibok­handeln, Halmstad

Föredrag för 1,6&2,6-miljoners­klubben/Kvin­nor och hälsa, Halmstad
Fråga psykologen – på Nova/Aka­demibok­han­deln, Lund

Författarbesök på Lunds fontänhus, Lund

Intervju Fontänbubbel

Bokpresentation och föredrag, Aurora i Lund

Boken ges ut i samar­bete med Lund­berg Media. Ur förordet av Mattias Lund­berg, legiti­merad psykolog & do­cent i psykologi: ”Den här boken hand­lar om för­änd­ring, men på dina vill­kor. Den ger dig inga löften om mira­kel och framgång och du kom­mer inte att bli en annan människa om du läser den från pärm till pärm. Men det kan hjälpa dig att uppnå de mål du själv sätter upp i den takt som passar dig.”

Bild på två tecknade magnoliablommor

Tack!

Tack alla klienter som jag lärt mig så mycket av.

Tack för hjälpen med boken Agneta Hammer, Ann-Britt Falk, Anna Svensson, Annika Martinsson, Arthur Hammer, Daniel Åberg, Edit Harris, Jette Stoltz Klausen, Johan Hammer, Martin Harris, Mattias Lundberg och inte minst Sven Kronberg. Tack också för stödet undervägs Victor Hammer, Sören Hammer, Jessica Fransson, AuroraiLund.

Många har hjälpt till (men misstag är mina egna) – jag hade inte klarat det själv!

Stort tack alla läsare och påhejare!

Bokfakta

© Sofie Hammer och Skriver förlag 2022

Utgivningsår: 2022

ISBN-nr: 978-91-527-0090-7

88 sidor, limbunden med flikar